กรรมการของมูลนิธิอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ประธานมูลนิธิ นายสุพล แผงตัน
รองประธานมูลนิธิ นายนิพนธ์ แผงตัน
รองประธานมูลนิธิ นายสมชาย คำทองสุข
กรรมการ นายทรงยศ เท่งฮวด
กรรมการ นางหนูเล็ก คำทองสุข
กรรมการ นางสมพร สมอนา
เหรัญญิก นางสาวน้ำฝน แผงตัน
เลขานุการ นางสาวกัญญานัฐ ประสงค์เลิศมณี

มูลนิธิพันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย
ทะเบียนเลขที่ 1/2565 สงขลา

มูลนิธินี้ชื่อว่า “พันธกิจอาสาเพื่อพัฒนาสังคมไทย”
ชื่อย่อภาษาไทยว่า “พสท”
เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MISSION VENTURES THAILAND FOUNDATION
ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “MVT”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อ
๑ ส่งเสริมจริยธรรมอันดีงามให้แก่มวลชนชาวไทยตามหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์
๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในท้องถิ่นอาทิเช่น เด็กยากจน ครอบครัวยากจน ผู้พิการ ให้คำ แนะนำกับผู้ที่ขายบริการทางเพศให้เลิกอาชีพเดิมและช่วยเหลือให้มีอาชีพใหม่ที่ถูกต้องตามกฏหมายและศีลธรรมอันดีงามเช่น การตัดผม การทำขนม การเย็บผ้า เป็นต้น ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ให้ได้เข้ารับการรักษาบำบัดตามแนวทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมให้สามารถดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฏหมายและศีลธรรมอันดีงาม
๓ ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้าน กีฬา ดนตรี ทักษะภาษาต่างประเทศ การศึกษา จริยธรรมอันดีงาม ให้แก่เยาวชนหรือผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีจุดมุ่งหวังเพื่อป้องกันเยาวชนและผู้คนในสังคมจากเสพติด อบายมุขต่าง ๆ
๔ ส่งเสริม พัฒนา สร้างอาชีพที่มั่นคง ถูกต้องตามกฏหมายและศีลธรรมอันดีงามให้แก่ ผู้พิการ ครอบครัวยากจน หญิงม่าย ผู้ขาดโอกาสทางสังคม โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ครูบาอาจารย์และผู้เชียวชาญตามสาขาต่าง ๆ
๕ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาด้านการดำเนินชีวิต ครอบครัวแตกแยก โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยว ชาญ ครูบาอาจารย์และผู้มีประสบการณ์
๖ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ตามแต่สถาณการณ์
๗ ไม่แสวงหาผลกำไรหรือหารายได้แบ่งปันกัน
๘ มูลนิธิไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด