มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผู้คน มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในเชิงบวก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต มีเป้าหมายเพื่อเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน โดยอาสาสมัครของมูลนิธิฯ จะสอนการบ้าน ระบายสี กิจกรรมด้านภาษา และเลี้ยงอาหารให้กับน้อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ กับ เด็ก ๆหรือ กับผู้ปกครอง

กีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชน

งานด้านกีฬาเพื่อพัฒนาเยาวชนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เยาวชนได้ ให้ใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์ ด้านสุขภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และป้องกันเยาวชนจาก ยาเสพติดและอบายมุก ทุกเย็นในเวลาว่างน้องจะมาเล่นฟุตบอล ด้วยกัน โดยมีอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ให้คำแนะนำด้านเทคนิค และจะจัดให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมูลนิธิฯจะออกค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิฯได้นำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

โครงการดนตรีเพื่อเยวชน
อาสาสมัครมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการ สอนดนตรีให้กับเด็ก ๆในชุมชนที่มีความสนใจ พร้อมกับเลี้ยงอาหารน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่คิดมูลค่าใด ทำให้แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ดนตรีเพื่อเยาวชน

งานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯ

ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

งานช่วยเหลือแม่และเด็ก

มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือคุณแม่ที่มีความต้องการนมและผ้าอ้อมสำรูป เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ เนื่องจากคุณแม่หลาย ๆ ท่านมีรายได้ที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถชื้อนมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้เพียงพอ

มูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือน้อง ๆ ที่มีความต้องการอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ในปี 2022 มูลนิธิฯได้ส่งมอบอุปกรณืการเรียนและทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ และเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย